Hai già vinta la causa (Le nozze di Figaro), W.A. Mozart
Ah per sempre (I puritani- V. Bellini). Deustche Oper am Rhein
Sebastià Peris.- There’s a law (Trouble in Tahiti, L. Bernstein)
Don Quichotte à Dulcinée (M. Ravel)